De Smart City als antwoord op de groeiende wereldbevolking

Het begrip Smart City staat voor de trend waarin de kwaliteit van leven in een stad wordt verbeterd met behulp van nieuwe digitale toepassingen. Deze toepassingen kunnen zowel het bestuur van de stad ondersteunen als directe voordelen opleveren voor de inwoners van de stad.

Waar de Smart City in eerste instantie nog een hoog gadget gehalte heeft, zoals leuke apps waarmee je kunt zien of bussen op tijd rijden en slimme meters in huizen waarmee energieverbruik real time afgelezen kan worden, zal de Smart City in de toekomst van doorslaggevende betekenis zijn voor de wijze waarop we als mensen kunnen samenleven op een beperkt grondgebied en de manier waarop we met schaarse bronnen om kunnen gaan.

Big Data en Internet of Things

Veel van de innovaties die kunnen worden toegepast in een Smart City hebben te maken met Big Data. Met behulp van Big Data kunnen bijvoorbeeld verkeersstromen beter in kaart worden gebracht en gemanaged. Denk ook aan sensoren die op lantaarnpalen zijn bevestigd en die data over geluidsoverlast of luchtvervuiling verzamelen. Ook de Internet of Things, sensoren op fysieke objecten die over een eigen IP adres beschikken en daardoor als unieke entiteit op het internet aanwezig zijn, speelt derhalve een belangrijke rol in de Smart City gedachte. Uiteindelijk gaat het om alle toepassingen die de stad aantrekkelijker, bereikbaarder, schoner en veiliger maakt voor haar inwoners: van betere zorg, goedkopere afvalwerking tot meer inspraak in en meer transparantie over het gevoerde beleid.

Investeringen in Smart Cities kunnen tot $22 biljoen aan besparingen opleveren

De onafhankelijke Global Commission on Climate and Economy heeft onderzoek gedaan naar de effecten als steden wereldwijd het Smart City concept zouden omarmen en zouden investeren in low emission transport, efficiënter bouwen en betere afvalverwerking. Deze investeringen zouden volgens een in september gepubliceerd onderzoek besparingen opleveren in de orde van grootte van $17 biljoen. Als er aanvullend op nationaal niveau maatregelen kunnen worden genomen om low-carbon innovaties te stimuleren dan kunnen de besparingen oplopen tot $22 biljoen in 2050.

“The steps that cities take to shrink their carbon footprints also reduce their energy costs, improve public health, and help them attract new residents and businesses,” aldus Michael Bloomberg, de voormalige burgemeester van New York en thans VN afgezant voor ‘Cities and Climate Change’.

Amsterdam Smart City

Amsterdam Smart CityAmsterdam is een voorbeeld van een stad waarin het Smart City denken al enige jaren hoog op de agenda staat. Amsterdam Smart City (ASC) is een uniek samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden, kennisinstellingen én de Amsterdammer. Na zes jaar is Amsterdam Smart City inmiddels uitgegroeid tot een platform met ruim 100 partners die actief zijn in meer dan 75 innovatieve projecten. Het platform is op de hoogte van de verschillende ideeën en uitdagingen in de stad. Door partijen uit te dagen, innovatieve oplossingen en ideeën aan te dragen en toe te passen voor deze grootstedelijke vraagstukken, verbindt en versnelt ASC deze beweging.

Smart Cities als antwoord op een groeiende wereldbevolking

Initiatieven als ASC worden niet alleen gestart vanwege de te realiseren economische voordelen. besparingen. Het is het gevolg van een wereld waarin steeds meer mensen in stedelijke gebieden leven. Volgens een in juli gepubliceerd VN rapport leeft 54% van de wereldbevolking inmiddels in stedelijke gebieden. In 2050 zal dat vermoedelijk 66% procent zijn. Rekening houdend met een groeiende wereldbevolking zal het aantal mensen dat leeft in steden, dan zijn toegenomen met 2,5 miljard.

De globale verstedelijking kan worden gezien als een probleem, maar zou daarentegen juist ook wel eens het antwoord kunnen zijn op de groei van de wereldbevolking. Door dichter bij elkaar te gaan wonen ontstaan mogelijkheden om efficiënter met schaarse resources om te gaan, denk aan minder brandstofverbruik, het delen van resources (de deeleconomie met o.a. ride sharing opties) en aan het ontstaan van online platformen waarin problemen sneller en efficiënter kunnen door communities worden opgepakt (bijvoorbeeld verbeterdebuurt.nl).